ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7359 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างทำการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สุพรรณบุรี, เดิมบางนางบวช, ศรีประจันต์, ด่านช้าง, อู่ทอง และกาญจนบุรี 26,715,960.00 18/04/2017 21/04/2017
7357 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 สำหรับใช้ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 จำนวน 1,019 ท่อ 3,314,603.20 18/04/2017 21/04/2017
7356 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง สำหรับใช้ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 จำนวน 1,094.65 ตัน 7,917,822.38 18/04/2017 21/04/2017
7355 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน3,695 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง 18,653,320.70 12/04/2017 18/04/2017
7353 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โครงการวางท่อขยายระบบประปาบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 22,500,000.00 12/04/2017 18/04/2017
7352 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.1 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 และ ม.7 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 7,458,285.20 11/04/2017 18/04/2017
7351 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ชุมชนค่ายลูกเสือ ชุมชนช้างเคี่ยน 4 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 6,227,400.00 11/04/2017 18/04/2017
7350 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 392 เมตริกตัน ปีงบประมาณ 2560 2,936,080.00 11/04/2017 18/04/2017
7349 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โครงการจัดหาน้ำประปาอุปโภคบริโภคพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายหาด เจ้าหลาว-คุ้งกระเบน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันท 45,000,000.00 07/04/2017 10/04/2017
7348 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก งานท่อส่งน้ำขนาด 700 มม. (กปภ.สาขาพัทยา) เทศบาลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 90,000,000.00 07/04/2017 10/04/2017
7347 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก งานท่อส่งน้ำขนาด 900 มม.(กปภ.สาขาพัทยา) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 95,000,000.00 07/04/2017 10/04/2017
7346 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานวางท่อน้ำดิบจากอ่างฯ โป่งช้างน้อย ไปยังอ่างฯ ท่าขาม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ หน่วยบริการนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ กปภ.สาขาแก้งคร้อ ครั้งที่ 2 18,841,000.00 07/04/2017 10/04/2017
7345 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 4,196,540.00 07/04/2017 10/04/2017
7344 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 109 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 3,734,300.00 07/04/2017 10/04/2017
7343 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โรงกรองน้ำริมปิงถึงหน่วยบริการป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน 20,777,260.00 07/04/2017 10/04/2017
7342 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 6,398,600.00 07/04/2017 10/04/2017
7341 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.10 และ ม.12 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 7,985,624.00 07/04/2017 10/04/2017
7340 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน 4,708,000.00 07/04/2017 10/04/2017
7339 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.2 ม.3 และ ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 4,156,950.00 07/04/2017 10/04/2017
7338 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่ายและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส - ชุมชนบ้านทอน ท่อส่งน้ำ HDPE 315 มม. จำนวน 5,000 เมตร ระบบสูบ-ส่ง (ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำท่าอากาศยานนราธิวาส)ท่ 62,381,000.00 05/04/2017 10/04/2017
7337 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 957 ตัน พร้อมขนส่ง 7,307,192.64 03/04/2017 07/04/2017
7336 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 1,494 ท่อ ปีงบประมาณ 2560 5,355,243.00 03/04/2017 07/04/2017
7335 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณ หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญ- หน้าหมู่บ้านออคิดปาร์ค อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 5,354,280.00 03/04/2017 07/04/2017
7334 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.บ้านแพ้ว - เทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 13,292,289.00 03/04/2017 07/04/2017
7333 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ คลองพิทยาลงกรณ์ ถึง ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 27,477,600.00 03/04/2017 07/04/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน