ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7301 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บ้านไร่พัฒนา ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 5,133,720.90 28/03/2017 31/03/2017
7300 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บ้านศรีดอนไชย-กอกชุม อ.เมือง จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 3,145,800.00 28/03/2017 31/03/2017
7299 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านจิตอารีย์ 2 (ส่วนขยายเพิ่ม) ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 3,810,991.18 28/03/2017 31/03/2017
7298 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บ้านจิตอารีย์ 2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 3,320,210.00 28/03/2017 31/03/2017
7297 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ถนนบ้านห้วยงู หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 3,369,430.00 28/03/2017 31/03/2017
7296 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตำบลต้นธง ประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน 3,337,330.00 28/03/2017 31/03/2017
7295 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข 2 (เจน แอนด์ จอย 2) ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 11,888,770.00 28/03/2017 31/03/2017
7294 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและระบบเครือข่ายระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 95,135,733.00 28/03/2017 31/03/2017
7293 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 8,936,533.00 28/03/2017 31/03/2017
7292 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 7,103,730.00 28/03/2017 31/03/2017
7291 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ๒” ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี โคกหนองหาด บ้านดอนภู่ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเ 3,315,946.13 27/03/2017 30/03/2017
7290 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บ้านน้ำจำ บ้านน้ำโจ้ บ้านคลองหลวงเมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 8,634,900.00 27/03/2017 30/03/2017
7289 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านกล้วยไม้ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 4,708,000.00 27/03/2017 30/03/2017
7288 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี (อบต.หนองกี่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 178,797,000.00 27/03/2017 30/03/2017
7287 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่ายและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส - ชุมชนบ้านทอน ท่อส่งน้ำ HDPE 315 มม. จำนวน 5,000 เมตร ระบบสูบ-ส่ง (ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำท่าอากาศยานนราธิวาส)ท่ 62,381,000.00 27/03/2017 30/03/2017
7286 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานีที่ก่อสร้างรั้วพร้อมรางระบายน้ำ โครงการทรงชีพ รร.นนก. ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 5,124,230.00 20/03/2017 23/03/2017
7285 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 563,932,800.00 20/03/2017 23/03/2017
7284 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อำเภอเมือง – ท่ามะกา – ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 805,710,000.00 20/03/2017 23/03/2017
7283 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 5,157,400.00 16/03/2017 21/03/2017
7282 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา(เฟส 2) ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท(กปภ.สาขาชัยนาท) 3,599,000.00 10/03/2017 13/03/2017
7281 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบเครือข่าย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 95,135,733.00 09/03/2017 14/03/2017
7280 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในค่ายวชิรปราการ(ระยะที่ 2) อ.เมือง จ.ตาก(กปภ.สาขาตาก) 12,728,012.00 09/03/2017 12/03/2017
7279 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก(กปภ.สาขาพิษณุโลก) 6,490,000.00 09/03/2017 12/03/2017
7278 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานซ่อมแซมการชำรุดของโรงสูบน้ำแรงต่ำภายในบริเวณโรงกรองน้ำบ้านโกทา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 4 2,000,000.00 09/03/2017 13/03/2017
7277 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 2,118,600.00 08/03/2017 13/03/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน