ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
597 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ ปี 2550 กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 24 อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานประปาอุดรธานี 2,247,000.00 18/09/2007 21/09/2007
596 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปี 2551 สำนักงานประปาบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 10,768,000.00 17/09/2007 20/09/2007
595 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2551 ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อในระบบ สำนักงานประปาหนองคาย (น.หนองสองห้อง) อ.เมือง จ.หนองคาย 4,815,000.00 17/09/2007 20/09/2007
594 กองบริหารทั่วไป 4 งานจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาที่สถานีผลิตน้ำประปาโรงกรองน้ำบางไทรและสถานียจ่ายน้ำบ้านเลน สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 86,224,680.00 17/09/2007 20/09/2007
593 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ระยะที่ 1 (การสำรองข้อมูลภายนอกองค์กร) 21,400,000.00 17/09/2007 20/09/2007
592 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 เครื่อง 6,600,000.00 17/09/2007 20/09/2007
590 กองบริหารทั่วไป 4 งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร สำนักงานประปาเขต 3 (ครั้งที่ 2) 98,386,500.00 17/09/2007 20/09/2007
589 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยสะแกกวน ม.3, บ้านหนองสะแกกวน ม.5 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานประปาละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 0.00 17/09/2007 20/09/2007
588 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2551 (งบอุดหนุน ฯ) หมู่ที่ 2,10,13 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาบ้านนาสาร อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,750,000.29 17/09/2007 20/09/2007
587 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.แจ้งสนิท-ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สนง.ขนส่งจังหวัดยโสธร สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จ.ยโสธร สำนักงานประปายโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 0.00 14/09/2007 17/09/2007
586 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง จำนวน 100 เมตริกตัน (100 ท่อ) 2,824,800.00 13/09/2007 17/09/2007
585 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จ้างเหมาวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำให้กับโครงการหมู่บ้านธารีน่าโฮม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ 2,340,000.00 13/09/2007 16/09/2007
584 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก. 165-2542 พร้อมขนส่งสำหรับสำนักงานประปาเขต 1-10 รวมจำนวน 22,238 เมตริกตัน 178,085,529.18 13/09/2007 17/09/2007
583 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่พื้นที่ อบต.ท่าศาลา ม.1 และ ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 6,420,000.00 13/09/2007 16/09/2007
582 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2551 (งบอุดหนุน ฯ) หมู่ที่ 2,10,13 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาบ้านนาสาร อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,750,000.29 12/09/2007 15/09/2007
581 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำประปาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ สำนักงานประปาแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 8,271,100.00 11/09/2007 14/09/2007
580 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ชุมชนหน้าศูนย์วิจัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย สำนักงานประปาเชียงราย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 3,210,000.00 11/09/2007 14/09/2007
579 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 เครื่อง 6,600,000.00 11/09/2007 14/09/2007
577 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจัดซื้ออมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 " จำนวน 8,000 เครื่อง เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2551 5,649,600.00 10/09/2007 13/09/2007
576 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จัดซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์จำนวน 8 รายการ 13,428,768.00 10/09/2007 13/09/2007
574 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2551 (งบอุดหนุน ฯ) บ้านนาทราย ม.2 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,740,000.29 10/09/2007 13/09/2007
573 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 2,085,259.00 10/09/2007 13/09/2007
572 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการเคหะเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ต.หนองควาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ 5,600,000.00 05/09/2007 08/09/2007
570 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2551 (งบอุดหนุน ฯ) บ้านนาทราย ม.2 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,740,000.29 05/09/2007 08/09/2007
569 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อและติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์สำรองระยะที่ 1 (การสำรองข้อมูลภายนอกองค์กร) (ครั้งที่ 2) 21,400,000.00 29/08/2007 02/09/2007
เลื่อนขึ้นข้างบน