ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดยงานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของ กปภ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการบริการข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย PWA ๔.๐

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดยงานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของ กปภ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการบริการข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย PWA ๔.๐

19 มีนาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน