ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7537 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7537

ชื่อโครงการ : จัดหาใบเสร็จค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) จำนวน 734 กล่อง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด(e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 557,619.80 บาท

ผู้ประสานงาน : นายชุมพล วงค์สินอุดม

E-mail : chumpholw@pwa.co.th

วันประกาศ : 06/11/2017

วันหมดอายุ : 09/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน