ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (พิเศษ) เพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดทำการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กรและการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (พิเศษ) เพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดทำการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กรและการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference

15 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัดเข้าตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา บ้านผู้ใช้ในในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขากญจนดิษฐ์ ตำบลท่าทองใหม่และตำบลตะเคียนทอง จำนวน 4 จุด โดยจากการตรวจวัดพบว่าคุณภาพน้ำประปาผ่านเกฑณ์มาตรฐานที่ กปภ. กำหนด และได้มาตรตามที่กรมอนามัยกำหนด

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัดเข้าตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา บ้านผู้ใช้ในในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขากญจนดิษฐ์ ตำบลท่าทองใหม่และตำบลตะเคียนทอง จำนวน 4 จุด โดยจากการตรวจวัดพบว่าคุณภาพน้ำประปาผ่านเกฑณ์มาตรฐานที่ กปภ. กำหนด และได้มาตรตามที่กรมอนามัยกำหนด

12 มิถุนายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน