รายงานประจำปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายงานประจำปี

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 [Annual Report and Sustainability Report 2021]


รายงานประจำปี - ฉบับเบื้องต้น 2564 [Annual Report Draft 2021]

รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 [Annual Report and Sustainability Report 2020]

  • รายงานประจำปี 2563 [Annual Report 2020] ส่วนของรายงานผู้สอบบัญชีฉบับภาษาอังกฤษ มีการแก้ไขโดยนำลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีออกจากรายงานฉบับดังกล่าว และแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ The English translation of Auditor's Report in the 2020 PWA Annual Report was revised through removing the auditors' signatures from the aforesaid report, and the Notes to the Financial Statements in both Thai and English versions was edited and corrected.
  • รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 [Sustainability Report 2020]

รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 [Annual Report and Sustainability Report 2019]


รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 [Annual Report and Sustainability Report 2018]

รายงานประจำปี 2557 [Annual Report 2014]


รายงานประจำปี 2556 [Annual Report 2013]


รายงานประจำปี 2555 [Annual Report 2012]


รายงานประจำปี 2554 [Annual Report 2011]


รายงานประจำปี 2553 [Annual Report 2010]


รายงานประจำปี 2552 [Annual Report 2009]


รายงานประจำปี 2551 [Annual Report 2008]


รายงานประจำปี 2550 [Annual Report 2007]


รายงานประจำปี 2549 [Annual Report 2006]


รายงานประจำปี 2548 [Annual Report 2005]


รายงานประจำปี 2547


รายงานประจำปี 2546


รายงานประจำปี 2545


รายงานประจำปี 2544

เลื่อนขึ้นข้างบน