ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7660 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7660

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้พื้นที่อำเภออรัญประเทศ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาอรัญประเทศ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 29,700,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : ืnongkanokk@pwa.co.th

วันประกาศ : 13/02/2018

วันหมดอายุ : 16/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน