ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7614 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7614

ชื่อโครงการ : วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๒ นิ้วให้กับศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ๒๐๐ ถนนสนามบิน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,526,724.68 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/01/2018

วันหมดอายุ : 18/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน