ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7586 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7586

ชื่อโครงการ : งโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำที่อ่างเก็บน้ำอำปึล พร้อมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 98,654,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/12/2017

วันหมดอายุ : 20/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน