ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7582 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7582

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้จังหวัดกระบี่(กระบี่น้อย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,944,766.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/12/2017

วันหมดอายุ : 20/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน