ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7581 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7581

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๘ และหมู่ ๑๖ บ้านหนองสมบูรณ์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา ณ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,404,611.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/12/2017

วันหมดอายุ : 20/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน