ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7563

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาเช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN) การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 23,540,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 28/11/2017

วันหมดอายุ : 01/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน