ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7560

ชื่อโครงการ : ค่างานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และหมู่ 4 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 7,441,636.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายพงษ์ศักดิ์ ชูสังข์เพชร

E-mail : pongsakc@pwa.co.th

วันประกาศ : 22/11/2017

วันหมดอายุ : 27/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน