ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7556 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7556

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 21,186,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวตรีทิพย์ ไชยแก้ว

E-mail : treethipc@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/11/2017

วันหมดอายุ : 20/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน