ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7539 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7539

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 14,777,235.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวตรีทิพย์ ไชยแก้ว

E-mail : treethipc@pwa.co.th

วันประกาศ : 13/11/2017

วันหมดอายุ : 16/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน