ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7506 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7506

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% จำนวน 540,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 7,225,200.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวลภัสรดา หมวกวรรณ

E-mail : LaphathradaM@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/08/2017

วันหมดอายุ : 18/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน