ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7489 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7489

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 181,193,800.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 10/08/2017

วันหมดอายุ : 16/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน