ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7480 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7480

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 32/19 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ถึงเขตเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,964,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 02/08/2017

วันหมดอายุ : 05/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน