ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7477 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7477

ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา หนองกกพัฒนา 3 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,926,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 02/08/2017

วันหมดอายุ : 05/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน