ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7458 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7458

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 4,333,500.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/07/2017

วันหมดอายุ : 24/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน