ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7405 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7405

ชื่อโครงการ : งานซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน 682 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 13,438,810.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวอิฑยา จิตประเสริฐ

E-mail : ittayac@pwa.co.th

วันประกาศ : 29/05/2017

วันหมดอายุ : 01/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน