ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7401 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7401

ชื่อโครงการ : จัดซื้อสาร PACl จำนวน 156,450 กิโลกรัม

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,306,792.67 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส.อุไรวรรณ แซ่เอี๊ยว

E-mail : uraiwans@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/05/2017

วันหมดอายุ : 26/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน