ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7387 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7387

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล (คนงาน) ช่วยพนักงานผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา จำนวน 4 แห่ง (สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน, สถานีผลิตน้ำเขาหินซ้อน, สถานีผลิตน้ำคลองตะเกรา, สถานีสูบน้ำดิบท่ากง (ท่าลาด)) การประปาส่วนภูมิภาคสาข

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 567,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวนงลักษณ์ อยู่หาญ

E-mail : 5531020@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/05/2017

วันหมดอายุ : 19/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน