ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7376 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7376

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 จำนวน 765 เมตริกตัน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 4,084,564.50 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : doungpornv@pwa.co.th

วันประกาศ : 02/05/2017

วันหมดอายุ : 05/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน