ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7363 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7363

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กปภ.

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 20,330,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 20/04/2017

วันหมดอายุ : 26/04/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน