ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7

ชื่อโครงการ : งานอ่านมาตรและบันทึกมาตรผู้ใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ - จัดทำกล่องรับจดหมายในกรณีที่บ้านผู้ใช้น้ำไม่มี (ไม่เกิน 25% ของจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด) และการแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาฯ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 17,880,984.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 07/03/2006

วันหมดอายุ : 10/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน