ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 61

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. (เขตจำหน่ายน้ำเชียรใหญ่) สำนักงานประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,280,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 20/03/2006

วันหมดอายุ : 23/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน