ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 513 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 513

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน สำนักงานประปาน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,650,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางพิมพ์พรรณ สิงห์สกุล

E-mail : www.Pimpan S@pwa.co.th

วันประกาศ : 12/06/2007

วันหมดอายุ : 15/06/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน