ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 506 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 506

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงราย (ริมกก) อ.เมือง จ.เชียงราย สำนักงานประปาเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 5,930,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.Pimpan S@pwa.co.th

วันประกาศ : 04/06/2007

วันหมดอายุ : 07/06/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน