ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 5 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 5

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน สำนักงานประปาเลิงนกทา (บ้านด่าน) อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 40,874,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสืบศักดิ์ แจ่มใส

E-mail : Suebsakj@pwa.co.th

วันประกาศ : 07/03/2006

วันหมดอายุ : 10/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน