ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 496 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 496

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านประภัสสรวิลล่า หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานประปาอ้อมน้อย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 1,890,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 16/05/2007

วันหมดอายุ : 19/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน