ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 493 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 493

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ บริเวณพรุหน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาเกาะสมุย อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 21,288,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 14/05/2007

วันหมดอายุ : 17/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน