ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 492 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 492

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา สำนักงานประปาชะอวด (หน่วยบริการป่าพะยอม) สำนักงานประปาชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 30,215,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 11/05/2007

วันหมดอายุ : 14/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน