ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 490 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 490

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อประปาลำปาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 25,680,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.Pimpan S@pwa.co.th

วันประกาศ : 11/05/2007

วันหมดอายุ : 14/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน