ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 405 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 405

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 0.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป 5

E-mail : vutis@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/03/2007

วันหมดอายุ : 12/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน