ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 400 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 400

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ป.เกาะสมุย เร่งด่วน ซอยข้างวัดละไม หมู่ 6 ตำบลมะเร็ต สำนักงานประปาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,300,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/02/2007

วันหมดอายุ : 02/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน