ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 313 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 313

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า ม. 3,4,5,7,8,9,10,13 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาชนบท

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 5,966,320.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/01/2007

วันหมดอายุ : 12/01/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน