ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 301 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 301

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านกุดลิง ม1,2,7,8,10,12 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานประปาโพนทอง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,930,110.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 25/12/2006

วันหมดอายุ : 28/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน