ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 296 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 296

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนหลังเมือง,ถนนกลางเมืองและถนนภูมิปาโล ( ขวา ) อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานประปาสมเด็จ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,708,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/12/2006

วันหมดอายุ : 21/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน