ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 284 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 284

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหญ้านาง ม.13 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ สำนักงานประปาภูเขียว

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,064,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 01/12/2006

วันหมดอายุ : 04/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน