ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 277 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 277

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อปุนคลอรีน ชนิด65% บรรจุในถังโลหะหรือพลาสติก ถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 1,052 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,465,151.60 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 24/11/2006

วันหมดอายุ : 27/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน