ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 273 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 273

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ สำนักงานประปาร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 5,900,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/11/2006

วันหมดอายุ : 19/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน