ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 261 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 261

ชื่อโครงการ : จัดซื้อปูนคลอรีน ชนิด 65% บรรจุในถังโลหะหรือถังพลาสติก ถังละ 50 กิโลกร้ม จำนวน 1,052 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,465,151.60 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 03/11/2006

วันหมดอายุ : 06/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน