ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 229 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 229

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรุงปรับเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ DMA ของประปาพะเยา ในปี 2548 อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 8,560,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 02/08/2006

วันหมดอายุ : 05/08/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน