ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 214 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 214

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2549 ชุมชนหมู่บ้านสันติสุข ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 0.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 12/07/2006

วันหมดอายุ : 15/07/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน