ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 19

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน สำนักงานประปาเลิงนกทา (บ้านด่าน) อ.เลิงนทา จ.ยโสธร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 40,874,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสืบศักดิ์ แจ่มใส

E-mail : suebsakj@pwa.co.th

คำชี้แจง : ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่2)

วันประกาศ : 10/03/2006

วันหมดอายุ : 13/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน