ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 169 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 169

ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะหนัก(Atomic Absorption Spectrophotometer)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,999,103.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 01/06/2006

วันหมดอายุ : 05/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน