ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 168 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 168

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. (เขตจำหน่ายน้ำเชียรใหญ่)สำนักงานประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,280,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 01/06/2006

วันหมดอายุ : 04/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน