ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 165 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 165

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำของผุ้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 43,268,256.00 บาท

ผู้ประสานงาน : สมชาย ไตรจันทร์

E-mail : somchait@pwa.co.th

คำชี้แจง : ร่าง TOR ครั้งที่ 2 งานจ้างเหมาอ่านมาตร และบันทึกข้อมูลของผู้ใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ในพื้นที่สำนักงานประปาขอนแก่น สำนักงานประปากาฬสินธุ์ สำนักงานประปามหาสารคาม สำนักงานประปาชัยภูมิ สำนักงานประปาร้อยเอ็ด

วันประกาศ : 29/05/2006

วันหมดอายุ : 01/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน